Az „adidas Runners futóklub”

regisztrációjához és felhasználásához kapcsolódó feltételek

 

 

Kérjük, alaposan olvassa el ezeket a felhasználási feltételeket (Feltételek). A Feltételek fontos információkat tartalmaznak. A regisztráció során minden résztvevő (Ön) kijelenti, hogy elfogadja a Feltételeket.

 

Regisztráció

 1. A jelen Feltételek vonatkoznak a felhasználó „adidas Runners futóklub” eseményeinek regisztrációjára (A továbbiakban: Regisztráció). Az adidas Budapest Kft, 1118 Bp. Rétköz utca 5. , NAIH adatkezelési azonosító: NAIH-92254  (a továbbiakban: adidas) felel az alábbi Honlapért: adidasrunners.hu.
 2. Az Ön által létrehozott Regisztráció nyilvánosan nem látható.
 3. A Regisztráció során regisztrálhat az elkövetkezendő edzésekre, futóversenyekre és egyéb eseményekre.
 4. Az eseményekre történő Regisztrációval Ön pontokat gyűjthet és adott szinteket érhet el azáltal, hogy futóversenyeken, eseményeken, és/vagy egyéb meghatározott tevékenységekben vesz részt. Egy adott szint eléréséhez össze kell gyűjtenie az adidas által a szinthez meghatározott pontszámot. Néhány szinthez (nem mindegyikhez) korlátozott számú nyeremények kapcsolódnak; ilyen esetben az adidas további tájékoztatást ad és ezekre a jelen Feltételek „Nyeremények” című része alkalmazandó.  
 5. Az eseményekre bizonyos esetekben korlátozott számban van lehetőség regisztrálni az edzés vagy az esemény kezdetét megelőző időszakban az adott eseménynél feltüntetett határidőig.

 

Felhasználóként történő regisztráció

 1. Az eseményekre minden 18 év feletti, Magyarországon élő személy regisztrálhat. 18 év alattiak a regisztrációban és az eseményeken nem vehetnek részt.
 2. A Regisztrációhoz a regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltése szükséges.

 

Általános viselkedési szabályok

 1. Az adidas bármikor jogosult visszautasítani és/vagy eltávolítani minden olyan személyt az adidas Runners futóklub eseményeiről, aki támadó, sértő, ártalmas, obszcén, bántó, gyűlölködő, perverz, erkölcstelen, agresszív, szexuális tartalmú, rasszista, gúnyos, rágalmazó, diszkriminatív jellegű, vagy bármely más módon ízléssel és illemmel ellentétben álló módon, vagy az adidas saját belátása szerint elfogadhatatlan módon viselkedik.
 2. A regisztráció nem sértheti meg a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, vagy harmadik felek jogait.
 3. Tilos olyan szoftver vírusokat vagy más számítógépes kódokat, programokat vagy adatokat feltölteni, e-mailben elküldeni vagy más módon terjeszteni, amelyek célja az, hogy a Honlap szoftverének vagy más eszközeinek használatát megzavarja, tönkretegye vagy korlátozza.
 4. Önnek semmiféle joga nem keletkezik abból, ha regisztrál, különösen nem keletkezik joga ahhoz, hogy valamilyen összeget vagy más kompenzációt kapjon az Ön által megadott információkért vagy az edzéseken, futóversenyeken vagy egyéb eseményeken való részvételéért.
 5. Az adidas fenntartja a jogot, hogy bármikor kizárja Önt az adott eseményből, és törölje az Ön által megadott információkat, ha azok nem egyeznek az általános viselkedési szabályokkal, vagy más módon ellentétesek a jelen Feltételekkel vagy a vonatkozó jogszabályokkal.

 

 

Nyeremények

 1. Az adidas Runners egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a regisztrálók az adidas vagy projekt partnerek termékeiből álló nyereményeket nyerjenek. Az adidas minden esetben tájékoztatást ad a nyereményekkel kapcsolatos részletekről és arról, hogyan lehet ezeket a nyereményeket megnyerni. A tájékoztatás fő fóruma az adidas Runners Budapest Facebook csoport: www.facebook.com/groups/adidasrunnersbudapest/
 2. Az adidas a nyerteseket e-mailben vagy a Facebookon keresztül értesíti észszerű határidőn belül. Az adidas tájékoztatja a nyertes(eke)t a nyeremények átvételéről. Miután e-mailben vagy a Facebookon tájékoztatást kapott, a nyertesnek (elvben) – ha az adidas másként nem közölte – 14 napja van arra, hogy jelentkezzen nyereményéért. Ezt követően a nyereményre már nem tarthat igényt.
 3. A nyertesek felelőssége, hogy gondoskodjanak a nyeremény átvételéről és felhasználásáról. Ha a nyereményt postán vagy futárral küldik meg a nyertes részére, az adidas nem felel a szállítás közben történő hanyagságért vagy sérülésért.
 4. A nyertes elfogadja és kijelenti, hogy amint átvette a nyereményt, köteles vállalni a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő összes további költséget (beleértve a biztosítást) vagy adót, és ezeket megfizeti.
 5. A nyeremények készpénzre nem válthatók.
 6. Minden nyeremény személyes és nem adható át. A nyertes vállalja, hogy a nyereményt nem adhatja el vagy nem ajánlhatja fel eladásra, harmadik fél által sem értékesítheti vagy ajánlhatja fel eladásra, és nem ajánlhatja fel semmiféle kereskedelmi vagy reklámcélra (beleértve a nyeremény elárverezését is, például internetes árverezési oldalon).
 7. Minden nyeremény oszthatatlan és csak abban a formában vehető át, ahogy azt felajánlották.
 8. Az adidas fenntartja a jogot, hogy a nyereményt módosítsa vagy visszavonja. A helyette felajánlott nyereménynek legalább ugyanolyan, vagy még magasabb értékűnek kell lennie, mint az eredeti nyereménynek.
 9. A bármely ok miatt át nem vett nyeremények az adidas tulajdonában maradnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a nyertes a nyereményt visszautasítja.
 10. Ha a nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni, vagy nem jelentkezik a nyereményért az értesítését követő 14 napon belül, vagy bármely más okból nem képes átvenni a nyereményt, az adidas fenntartja a jogot, hogy másik nyertest válasszon. Ebben az esetben az eredeti nyertes lemond a nyereményről.
 11. A nyertes felel minden utazási költség (és biztosítási díj), valamint egyéb kiadás (beleértve a szállás, étkezés és italok költségét, valamint egyéb díjakat) megfizetéséért, amennyiben ezek a nyeremény meghatározott tartalmán kívül esnek. Az adidas nem téríti meg ezeket a plusz kiadásokat. Amennyiben a felajánlott nyereményhez szükséges, a nyertesnek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal az utazáshoz, és viselnie kell minden olyan költséget, amely az ilyen jellegű úti okmányok kiváltásához szükséges. Egyes esetekben a nyertesnek vízumra és az ehhez kapcsolódó dokumentumokra is szüksége lehet. Az adidas nem vállalja az ezzel kapcsolatos költségeket. Amennyiben kiderül, hogy a nyertes nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal, az adidas fenntartja a jogot, hogy visszakérje a nyereményt, azt érvénytelenítse, és helyette másik nyertest válasszon.

 

Felelősség korlátozása

 1. Az adidas és az Adatkezelő nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az Ön adidas Runners futóklub eseményein történő részvételével kapcsolatos költségeiért és kiadásaiért. Az internethasználat költségei az Ön számláját terhelik.
 2. Az adidas és az Adatkezelő nem felelősek és kizárnak minden felelősséget az alábbiakkal kapcsolatban: (i) bármely hálózati (kábel, internet vagy más hálózat) jellegű, számítógépes hardver vagy szoftver fennakadások, amelyek következtében a bejegyzés korlátozottan, késve jelenik meg vagy elveszik, (ii) bármely egyéb probléma vagy vészhelyzet, amely a hálózat (kábel, internet vagy más hálózat), a Honlap, számítógépes hardver vagy szoftver működésével függ össze, valamint (iii) személyes adatok rögzítésével vagy feldolgozásával kapcsolatos hibák, az adidas vagy az Adatkezelő oldalán felmerülő súlyos gondatlanság vagy szándékos károkozás esetét kivéve.
 3. Az adidas és az Adatkezelő nem felelősek a felhasznált technológiák legtágabb értelemben vett hibáiért a Regisztráció, illetve a hardver és szoftver konfiguráció Ön által történő felhasználása során.
 4. Az adidas, az Adatkezelő és az adidas Runners projektben résztvevő ügynökségek az irányadó jog által megengedett legnagyobb mértékben kizárják felelősségüket a Regisztrációt követő részvétel során okozott bárminemű veszteség, kár vagy sérülés tekintetében.
 5. Amennyiben a Nyereményt postán küldik meg a nyertes részére, az adidas nem felel a futárszolgálat vagy posta cselekedeteiért és mulasztásaiért.
 6. Az adidas fenntartja a jogot, hogy felfüggessze, módosítsa vagy törölje a Regisztrációt vagy a Honlapot, ha úgy látja, hogy bármely okból nem képes azt a tervek szerint üzemeltetni, vagy ha kiderül, hogy jogszabályi előírások miatt a Regisztráció vagy a Honlap nem működtethető a tervezett módon. Ilyen esetben az adidas kizárja minden felelősségét és elutasít minden kártérítési igényt.
 7. Ön saját kockázatára vesz részt az adidas Runners edzésein, futóversenyein és egyéb eseményein, és vállalja, hogy elfogadja a vonatkozó jogfeladást (amely a regisztrációs folyamat része). Ön kijelenti, hogy jó egészségi állapotban van, amely lehetővé teszi, hogy korlátozások nélkül részt vehessen az eseményeken. Mivel a futóedzések egy része, illetve a futóversenyek többsége közutakon zajlik, Ön köteles betartani a helyi közúti szabályokat. 
 8. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adidas semmiféle felelősséget nem vállal sem az események előtt vagy alatt, sem azokat követően. Az adidas kizárólag olyan károkért felel, amelyek az ő szándékos károkozása vagy súlyos gondatlansága miatt következtek be, és egyszerű gondatlanság esetén felelőssége az ilyen szerződésekre jellemző, előre látható kárra korlátozódik. A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor emberélet, emberi test vagy egészség sérül. Az adidas nem vállal felelősséget vis maior, harmadik felek szándékos károkozása, vagy súlyos gondatlansága esetére, kivéve, ha arra valamely jogszabály kötelezi.

 

Adatvédelem

 1. Az Ön személyes adatait kizárólag az adidas Runners futóklubban való részvételéhez használjuk fel, és csak annyi ideig, ameddig erre a célra szükséges. A Regisztrációhoz gyűjtött adatok adatvédelmi felelőse az adidas AG. Amennyibe gyakorolni kívánja azon jogát, hogy tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, írjon a következő e-mail-címre: dataprotection@adidas-group.com
 2. Amennyiben a résztvevő beleegyezését adta ahhoz, hogy reklámcélokra és piackutatás/véleménykutatás céljára felkereshetik, adatait az adidas International Trading BV kezeli. Az adidas International Trading BV adatvédelmével kapcsolatban további információ olvasható a www.adidas.com oldal titoktartási szabályzatában.

 

Felhasználók kizárása

 1. Ha Ön hibás vagy érvénytelen információkat adott meg, bármikor kizárhatjuk a Regisztráció/Honlap használatából.
 2. Az adidas fenntartja a jogot, hogy bármikor kizárja Önt a Regisztráció használatából, ha az adidas véleménye szerint Ön megszegi a jelen Feltételeket, vagy bármely módon korlátozza a Honlap vagy a Regisztráció más felhasználók általi használatát.
 3. Az adidas észszerű indokkal bármikor jogosult kizárni Önt, Ön pedig nem jogosult az adidas ellen követeléssel élni.
 4. A Regisztráció használatából semmilyen jog nem következtethető a jelen Feltételekben meghatározottakon kívül.

 

Irányadó jog/jogviták

 1. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, az nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adidas ugyanakkor jogosult az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen rendelkezést olyan más rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll az érvényesíthetetlen rendelkezés gazdasági céljához; ugyanez vonatkozik a kimaradt rendelkezésekre is.
 2. A jelen Feltételekre Magyarország joga az irányadó.
 3. Az adidas fenntartja a jogot, hogy a Feltételeket bármikor módosítsa anélkül, hogy ezért felelősséggel tartozna a felhasználók vagy harmadik felek felé. A Feltételek módosított változatát a Honlapon közzétesszük.
 4. Az adidas a Registráció során megadott adatokat a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Feltételekkel kapcsolatos panaszokat és kérdéseket írásban várjuk az alábbi címre: adidas Budapest Kft. Budapest 1118 Rétköz utca 5.

 

 

Vegyes rendelkezések

 1. A regisztrációval Ön beleegyezik abba, hogy a közösségi eseményeken és futóversenyeken kép- és hangfelvételek készüljenek Önről, amelyeket az adidas további kommunikációs célokra használhat fel.

 

 

***VÉGE***